ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

– bezpečnostný dokument prevádzkovateľa – 

 

 • PREAMBULA

 

Spoločnosť Clemence s. r. o. zachováva súkromie dotknutých osôb a snaží sa zodpovedne zbierať Osobné údaje v súlade s Nariadením 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri Spracúvaní Osobných Údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Všeobecné nariadenie o ochrane Osobných údajov (ďalej ako „GDPR „)) a zároveň zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej ako „ZoOOU“).

 

S ohľadom na naše podnikateľské aktivity, druh a rozsah osobných údajov, s ktorými prichádzame do styku a ktoré spracúvame priamo my, alebo na základe nášho poverenia naši sprostredkovatelia sa zaväzujeme chrániť a rešpektovať súkromie všetkých dotknutých osôb v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Zásady vysvetľujú, kedy a prečo zhromažďujeme osobné informácie, ich rozsah, ako ich používame či podmienky, za ktorých ich môžeme prezradiť iným. 

 

Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle § 5 ods. 1 písm. o) ZoOO je spoločnosť Clemence s. r. o., so sídlom Slnečná 1770/33A, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 52 004 937, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 132030/B (ďalej ako „Cleménce“ alebo „Prevádzkovateľ“).

 

 • DEFINÍCIE

 

„Osobné údaje“: akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („Dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä pomocou identifikátora ako meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 

„Dotknutá osoba”: identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej sa Osobné údaje týkajú.

 

„Prevádzkovateľ údajov” alebo “Prevádzkovateľ”: subjekt, t.j. Cleménce, ktorý určuje účely a prostriedky Spracúvania Osobných údajov; s výnimkou prípadov, keď je to výslovne určené právnymi predpismi platnými pre spracovateľské činnosti.

 

„Sprostredkovateľ údajov“ alebo “Sprostredkovateľ”: fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva Osobné údaje v mene Prevádzkovateľa.

 

„Spracúvanie údajov”: akákoľvek operácia vykonaná s Osobnými údajmi, či už automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako je získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, štruktúrovanie, ukladanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, nahliadnutie, používanie, zverejňovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, usporiadanie alebo kombinácia, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.

 

„Pseudonymizáciou“ sa rozumie spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osobe alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

 

„Informačným systémom“ sa rozumie akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe.

 

„Porušením ochrany osobných údajov“ sa rozumie porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim.

 

„Dotknutou osobou“ sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

 

 • ZÁVÄZKY SPOLOČNOSTI CLEMÉNCE TÝKAJÚCE SA OCHRANY O.U. 

 

Cleménce  sa zaväzuje zabezpečiť ochranu Osobných Údajov v rámci svojej spoločnosti:

 

 • S cieľom zachovať dôvernosť a bezpečnosť Osobných údajov obchodných partnerov, zákazníkov a akejkoľvek inej osoby, ktorej Osobné údaje budú spracúvané;
 • Prijatým záväzných firemných pravidiel a záväznej firemnej dokumentácie popisujúcej povinnosti osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorých cieľom je zabezpečiť dodržiavanie rovnakej úrovne ochrany pre všetky subjekty spolupracujúce s Cleménce  a vytvorenie rámca na prenos Osobných údajov.
 • Monitorovaním dodržiavania zásad ochrany Osobných údajov v rámci Cleménce  prostredníctvom stálych školení.
 • Sprísnením náročnosti pri výbere subjektov, ktoré budú spracúvať Osobné údaje (poskytovatelia služieb, dodávatelia, partneri, atď.).

 

 • PREČO CLEMÉNCE POTREBUJE OSOBNÉ ÚDAJE?

 

Cleménce spracúva Osobné údaje iba na konkrétne, explicitné a legitímne účely a ďalej nespracúva údaje spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s nasledujúcimi účelmi (okrem iných):

 

 1. Plnenie obsahu zmluvy a zmluvných vzťahov s obchodnými partnermi, spolupracovníkmi a dodávateľmi Cleménce.;
 2. Manažment predzmluvného vzťahu s potenciálnymi klientmi – obchodnými partnermi
 3. Marketing, propagácia a reklama Cleménce.;
 4. Vedenie účtovníctva a fakturácie Cleménce.;
 5. IT podpora a prevádzkovanie webového sídla Cleménce.;

 

 • AKÝ JE PRÁVNY RÁMEC?

 

Cleménce zhromažďuje a spracúva Osobné údaje:

 • v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) ZoOOU na základe súhlasu dotknutej osoby (napr. marketing, newsletter);
 • v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) ZoOOU na účely plnenia zmluvy (napr. zmluva o poskytnutí služby, autorská zmluva a pod.);
 • v súlade s § 13 ods. 1 písm. c) ZoOOU na účely dodržiavania zákonnej povinnosti, ktorej podlieha Prevádzkovateľ údajov (napr. povinnosti zákona o dani z príjmu, zákona o sociálnom zabezpečení a pod.);
 • v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) ZoOOU z dôvodu oprávnených záujmov, ktoré sleduje Cleménce, okrem prípadov, keď sú tieto záujmy nahradené záujmami alebo základnými právami a slobodami tretej osoby (napr. pri ochrane autorských práv autorov a výkonných umelcov a pod.).

 

Všetko v závislosti od druhu právneho vzťahu, do ktorého vstupujete s Cleménce.

 

 • AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZBIERAME?

 

Cleménce  spracúva osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

 1. Pre účel plnenia obsahu zmluvy a zmluvných vzťahov s obchodnými partnermi, spolupracovníkmi a dodávateľmi (čl. 2 písm. A):
  1. meno a priezvisko;
  2. titul.;
  3. dátum narodenia;
  4. adresa bydliska;
  5. kontaktné údaje ako telefónne číslo a email;
  6. číslo bankového účtu;
  7. a iné bežné osobné údaje, ktoré sú potrebné na plnenie obsahu zmluvy, o ktorých ste v zmluve poučený;
 2. Pre účel manažmentu predzmluvného vzťahu s obchodnými partnermi (čl. 2 písm. B):
  1. meno a priezvisko;
  2. adresa bydliska;
  3. telefonický a emailový kontakt;
 3. Pre účel marketingu, propagácie a reklamy (čl. 2 písm. C):
  1. meno a priezvisko;
  2. email;
  3. dátum narodenia;
 4. Pre účel vedenia účtovníctva a fakturácie (čl. 2 písm. D):
  1. meno, priezvisko;
  2. adresa bydliska;
  3. číslo bankového účtu;
  4. korešpondenčná adresa;
  5. dátum narodenia;
 5. Pre účel IT podpory a prevádzkovania webového sídla (čl. 2 písm. E):
  1. preferencie „cookies“;
  2. IP adresa dotknutej osoby;

 

 • PRÁVNY RÁMEC PRE SPRACÚVANIE OSOBITNÝCH KATEGÓRIÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 

Osobitné kategórie Osobných údajov sú Osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

 

Cleménce nespracúva osobitné kategórie Osobných údajov v žiadnom prípade. V prípade ak takéto údaje zverejní o sebe samotná Dotknutá osoba, Cleménce  jej oznámi, že takéto údaje nepotrebuje spracúvať a ani nespracúva, pričom zároveň postupuje v súlade s GDPR a takéto osobné údaje, pokiaľ sa dostali do sféry dosahu Cleménce, vymaže alebo inak znehodnotí, o čom Dotknutú osobu informuje.

 

 • AKÉ ĎALŠIE PRINCÍPY DODRŽIAVA CLEMÉNCE?

 

Cleménce zhromažďuje a spracúva Osobné údaje transparentným a zákonným spôsobom v rozsahu nevyhnutnom pre jej oprávnené obchodné záujmy, zohľadňujúc práva a slobody Dotknutej osoby:

 

 • Kvalita údajov a proporcionalita osobných údajov: Cleménce obmedzuje spracovanie a zber osobných údajov na najnižšie možné nutné minimum a to s ohľadom na účel spracovania (minimalizácia spracovaných dát), to všetko výlučne s vhodnými a relevantnými osobnými údajmi. Cleménce podniká kroky a procesy, aby zabránila nadmerným alebo irelevantným prenosom osobných údajov od odosielateľa.

 

 • Presnosť a aktuálnosť Osobných údajov: Cleménce podniká kroky na zabezpečenie vymazania alebo opravenia údajov, ktoré sú nepresné alebo neúplné, so zreteľom na účel ich zhromažďovania alebo ich ďalšieho spracúvania.

 

 • Primerané obdobie uchovávania údajov: Cleménce uchováva Osobné údaje o zákonných požiadavkách a požiadavkách na uchovávanie obchodných údajov vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu Dotknutej osoby na obdobie, ktoré je potrebné na účely spracúvania Osobných údajov. Keď sa dosiahne maximálna doba uchovávania požadovaná platnými právnymi predpismi alebo doba uchovávania požadovaná na účely zbierania údajov (podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr), Cleménce  podnikne primerané kroky na vymazanie Osobných údajov.

 

 • Bezpečnosť a dôvernosť Osobných údajov: Cleménce zaviedla náležité a komerčne primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré zabezpečujú dôvernosť Osobných údajov, ktoré zhromažďuje a uchováva. Tieto opatrenia zároveň chránia pred neoprávneným alebo nezákonným prezradením, sprístupnením, náhodnou stratou, vymazaním, zmenou alebo poškodením Osobných údajov, berúc do úvahy najmodernejšie technológie a náklady na realizáciu. Cleménce prijíma príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby Sprostredkovatelia údajov, ktorí majú prístup k Osobným údajom, primerane dodržiavali aspoň také prísne bezpečnostné opatrenia, aké uplatňuje Cleménce. Z mechanického hľadiska sú osobné údaje chránené tak, že v listinnej podobe sú uzamknuté v plechových skriniach v uzamknutej budove – kancelárií, ku ktorej má prístup výlučne štatutár Cleménce. Údaje v PC ako aj v mobiloch sú zaheslované a šifrované.

 

 • DOCHÁDZA V CLEMÉNCE K AKÝMKOĽVEK AUTOMATIZOVANÝM ROZHODNUTIAM TÝKAJÚCIM SA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 

Cleménce podniká náležité kroky, ktoré zabezpečujú právo Dotknutej osoby nepodliehať rozhodnutiu, ktoré má právne účinky priamo sa týkajúce osoby alebo ovplyvňujúce osobu a ktoré je založené výlučne na automatizovanom Spracúvaní Osobných údajov, vrátane profilovania určeného na vyhodnotenie určitých osobných aspektov, ako napríklad výkonnosť pri práci, bonita, spoľahlivosť, osobné vystupovanie, atď.

 

V Cleménce dochádza k čiastočnému automatizovanému spracúvania výlučne pri poskytovaní služieb newslettra a to v súlade s dokumentom označeným ako  „Súhlas so zasielaním newslettra a spracovaním osobných údajov“ zverejneným na webovom sídle Cleménce.  

 

 • AKÉ MÁ DOTKNUTÁ OSOBA PRÁVA?

 

Od Clémence má Dotknutá osoba právo žiadať, a požiadavke musí byť vyhovené bez zbytočného odkladu:

 

 • Byť v zrozumiteľnej forme informovaný aspoň o účeloch Spracúvania, kategóriách príslušných Osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, existencii transferov a používaní vhodných ochranných opatrení.

 

 • Získať prístup k Osobným údajom Dotknutej osoby. V závislosti od situácie dotknutej osoby (obchodný partner, dodávateľ alebo iné) a platných právnych predpisov môžu byť Osobné údaje sprístupnené priamo, alebo prostredníctvom zamestnanca alebo inej osoby, ktorú určil prevádzkovateľ.

 

 • Opraviť nepresné Osobné údaje,

 

 • Vymazať Osobné údaje

 

 • Ak je to uplatniteľné, získať obmedzenie Spracúvania;

 

 • Ak je to uplatniteľné, uplatniť právo na prenosnosť údajov a získať od Cleménce právo obdržať Osobné údaje, ktoré poskytla Dotknutá osoba Cleménce, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;

 

 • Nesúhlasiť so Spracúvaním na účely priameho marketingu (vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom), a to kedykoľvek, bezplatne a bez nutnosti uvedenia legitímnych dôvodov.

 

 • Podať sťažnosť dozornému orgánu ohľadom používania Osobných údajov podľa § 100 ZoOOU.

 

Dotknutá osoba môže poslať žiadosť na príslušnú kontaktnú adresu (podrobne uvedenú v informačných oznámeniach) poštou alebo prostredníctvom e-mailu na: mail@clemence.sk ktorý nájdete aj na webovej stránke Cleménce.

 

Cleménce môže vzniesť námietky voči požiadavkám, ktoré sú zjavne neúmerné, najmä počtom alebo opakovaným a systematickým charakterom.

 

 • DOCHÁDZA K AKÉMUKOĽVEK PRENOSU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 

Cleménce nepresúva ani neprenáša vaše osobné údaje do zahraničia za žiadnych okolností.

 

 • RIEŠENIE SŤAŽNOSTÍ A MECHANIZMY VYMÁHANIA

 

Ak sú Osobné údaje sprístupnené, spracúvané alebo použité akýmkoľvek spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito Zásadami alebo záväznými firemnými pravidlami, Cleménce podnikne primerané nápravné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať disciplinárne sankcie v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Ak sa Dotknutá osoba domnieva, že došlo k porušeniu týchto zásad a jej Osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito zásadami, môže Dotknutá osoba podať sťažnosť nasledujúcim zainteresovaným stranám, garantujúcim nezávislosť  počas výkonu ich úloh. Cleménce má zavedený osobitný postup, ktorý určuje úlohy a zodpovednosti súvisiace s riešením sťažností dotknutých osôb a prijíma, dokumentuje, vyšetruje a reaguje na sťažnosti týkajúce sa ochrany súkromia.

 

Po zaregistrovaní sťažnosti musí byť sťažnosť potvrdená a vybavená v primeranej lehote (jeden mesiac s možnosťou obnovenia/predĺženia lehoty na základe legitímnych dôvodov a v závislosti od stupňa zložitosti prípadu). Ak nie je Dotknutá osoba  spokojná s poskytnutými odpoveďami, má právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu podľa § 100 ZoOOU a/alebo súdu, pod ktorého jurisdikciu spadá Cleménce. Pred postúpením prípadu príslušnému orgánu dohľadu alebo príslušnej jurisdikcii by každá strana mala vynaložiť maximálne úsilie na vyriešenie sťažnosti prostredníctvom vyššie uvedeného interného mechanizmu.

 

 • KONTAKT NA CLEMÉNCE

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto Zásad alebo akýchkoľvek sťažností alebo žiadostí (napr. sprístupnenie, námietky alebo žiadosti o opravu) odporúčame, aby sa Dotknutá osoba obrátila na príslušný kontakt, ktorý je uvedený v informačnom oznámení:

Clemence s. r. o., Katarína Paľo, Ochrana osobných údajov

Slnečná 1770/33A, 900 25 Chorvátsky Grob, email: mail@clemence.sk

 

 • ZÁVER

 

Tieto Zásady sa môžu z času na čas meniť a dopĺňať. Najnovšia verzia Zásad ochrany Osobných údajov bude zverejnená na internetovej stránke /web sídle/ Cleménce, vyvesená na voľne prístupnom mieste v kancelárskych priestoroch Cleménce a môže byť tiež distribuovaná (v tlačenej alebo elektronickej podobe).

 

V Chorvátskom Grobe, dňa 1.6.2021

 

_______________________________

Clemence s. r. o.

Katarína Paľo – konateľ 

SÚHLAS SO ZASIELANÍM NEWSLETTERA 

A SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V súlade s čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov č. 2016/679 – GDPR (ďalej ako „nariadenie GDPR“) a zároveň v súlade s § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej ako „ZoOOU“), si týmto prevádzkovateľ plní svoju informačnú povinnosť voči Vám (objednávateľ, záujemca, zákazník) – ako dotknutej osobe. Prevádzkovateľom je spoločnosť Clemence s. r. o., so sídlom Slnečná 1770/33A, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 52 004 937, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 132030/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Cleménce“).

 

 1. Ako Prevádzkovateľ údajov prostredníctvom, web-portálu www.clemence.sk, má Cleménce v záujme spracúvať vaše osobné údaje v súvislosti so zasielaním newslettera. Účelom, pre spracúvanie vašich osobných údajov, je právny základ podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZoOOU je zasielanie informácií o novinkách a špeciálnych ponukách spoločnosti (marketingové a reklamné ponuky) prostredníctvom elektronickej pošty – emailov (newsletter), pričom Prevádzkovateľ vám môže zasielať správy obsahujúce najmä, nie však výlučne, všeobecné obchodné oznámenia, užívateľsky prispôsobené obchodné oznámenia/cielená reklama, informácie o súťažiach, otázky o spokojnosti a hodnotení Prevádzkovateľa ako poskytovateľa služieb, či v inom postavení, nákupu alebo služieb a iné oznámenia, otázky alebo žiadosti súvisiace so skvalitnením, kontrolou poskytovaných služieb alebo predaja tovarov a prieskumu mienky vás ako zákazníka/objednávateľa/záujemcu (ďalej ako „Záujemca“) – vždy vo vzťahu k službám poskytovaných Prevádzkovateľom (ďalej ako „newsletter“).

 

 1. Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. a) ZoOOU. A teda Prevádzkovateľ môže vaše osobné údaje spracúvať výlučne na základe vášho súhlasu, ktorý musí byť informovaný, tzn. Prevádzkovateľ Vás musí upovedomiť minimálne o účele spracúvania, rozsahu spracúvaných osobných údajov, vašich právach podľa ZoOOU a pod.

 

Cleménce spracúva vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

 • meno a priezvisko;
 • e-mail;
 • dátum narodenia;

, všetky vyššie uvedené osobné údaje získava Prevádzkovateľ výlučne od vás a na základe vášho súhlasu.

 1. Zaškrtnutím políčka, ktorým prejavil Záujemca záujem o zaslanie newsletterov a uvedením svojho mena a priezviska, e-mailovej adresy a nepovinne veku, súhlasí so spracúvaním osobných údajov a s ich vyššie uvedeným použitím na účely newsletteru.
 2. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete Clemémnce na dobu 5 rokov, s možnosťou obnovenia, na čo bude dotknutá osoba v predstihu upozornená.
 3. Pri spracovaní vašich osobných údajov na marketingové účely /newsletter sú tieto údaje na tento účel v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb Cleménce, a to najmä providerom internetu a web služieb, účtovníkom a audítorom a pod., všetko v nevyhnutnom rozsahu.
 4. Zasielanie newslettera môžete kedykoľvek jednoduchým spôsobom ukončiť/odhlásiť a Vaše osobné údaje budú z databázy odstránené, a to napríklad zaslaním listu, e-mailu na e-mailovú adresu mail@clemence.sk, prekliknutím na odkaz v newsletteri alebo iným vhodným spôsobom.
 5. Prevádzkovateľ si týmto plní ďalšie informačné povinnosti v zmysle GDPR a ZoOOU tak, že vás informuje:
 • že ním nebola určená zodpovedná osoba;
 • že podľa § 19 ods. 2 písm. f) ZoOOU sú osobné údaje, v rozsahu dátumu narodenia /výlučne v prípade, ak ho Záujemca zadá/, spracúvané čiastočne automatizovaným spôsobom. Prevádzkovateľ spracúva váš osobný údaje – dátum narodenia spôsobom, automatickej aktivácie upozornení pre Prevádzkovateľa v prípade keď podľa aktuálneho kalendáru nastane rovnaký dátum /v podobe totožného dňa a mesiaca s dňom a mesiacom dátumu narodenia Záujemcu/ s dátumom narodenia Záujemcu. V danom momente systém automaticky upozorní Prevádzkovateľa o zhode dátumu narodenia s aktuálnym kalendárnym dátumom. Prevádzkovateľ ďalej využíva túto informáciu za účelom priameho marketingu, tzn. priamych personalizovaných ponúk pre Záujemcu, ktoré možno využiť v určitom presne špecifikovanom období.
 • ostatné osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 22 Nariadenia / § 28 Zákona o ochrane osobných údajov;
 • že osobné údaje budú na vymedzený účel spracúvania spracúvané počas Rozhodnej doby. Rozhodnou dobou sa rozumie obdobie 5-tich rokov od udelenia súhlasu na spracovanie OU;
 • ste povinný uviesť správne osobné údaje;
 • že v prípadoch, kedy Prevádzkovateľ osobné údaje spracúva na základe súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas je možné odvolať akoukoľvek formou, napr. formou emailu obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov doručeného Prevádzkovateľovi. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov na jeho základe pred jeho odvolaním;
 • že dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej Prevádzkovateľ má k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako jej osobné údaje používa. Vo väčšine prípadov budú osobné údaje dotknutej osobe poskytnuté v listinnej forme, pokiaľ̌ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácii dotknutá osoba požiada elektronickými prostriedkami, budú jej poskytnuté́ elektronicky, ak to bude technicky možné;
 • že dotknutá osoba má právo na opravu, úpravu alebo aktualizáciu nepresných, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov o dotknutej osobe;
 • že dotknutá osoba má právo požiadať Prevádzkovateľa o vymazanie jej osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ o dotknutej osobe získal, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania;
 • že Záujemca má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch Prevádzkovateľa. V prípade, ak Prevádzkovateľ nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a dotknutá osoba podá námietku, Prevádzkovateľ nebude jej osobné údaje ďalej spracúvať;
 • že za určitých okolnosti má dotknutá osoba právo požiadať Prevádzkovateľa o prenos osobných údajov, ktoré dotknutá osoba Prevádzkovateľovi poskytla, na inú tretiu stranu podľa výberu dotknutej osoby. Právo na prenosnosť sa tyká len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ od dotknutej osoby získal na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán;
 • že dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených GDPR a/alebo ZoOOU je oprávnená podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ustanovenia § 100 a súvisiacich ustanovení ZoOOU;

 

 1. Kontaktné údaje pre účely ochrany osobných údajov dotknutej osoby:

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE

KONTAKTY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

ÚLOHA

MENO

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Kontakt na ochranu osobných údajov

kladenie otázok a uplatňovanie vašich práv

Katarína Paľo

Clemence s. r. o.

Katarína Paľo

Ochrana osobných údajov

Slnečná 1770/33A

900 25 Chorvátsky Grob

 

e-mail:

mail@clemence.sk

 

Prevádzkovateľ údajov

zodpovedný za používanie vašich osobných údajov

Clemence s. r. o.

Miestny/Národný orgán na ochranu údajov

podávanie sťažností

Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava

 

Cleménce ako Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade s ZoOOU a GDPR, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

 

V Chorvátskom Grobe, dňa  01.06.2021

 

Clemence s. r. o.

Katarína Paľo – konateľVybuduj si zarábajúcu značku s Klubom Clemènce.